Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Ogłoszenia

 kzr luty 24

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                        turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Odsłon artykułów:
13139477

     

 

 

 ceeb  Ciepłe mieszkanie  Logo czyste powietrze      POS Gmina Węgliniec   logo SIM 4.png   gpr

 

 

Zarządzenie  nr 34/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 19.05.2023 r.

w sprawie prowadzenia kontroli w latach 2023 - 2024 dotyczących pozbywania się nieczystości ciekłych z  terenu gminy i miasta Węgliniec

 

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 6 ust. 5a,5aa i 5ab oraz art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r.
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519) zarządzam, co następuje:

  • 1. Zarządza się przeprowadzenie kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy i miasta Węgliniec
  • 2. Kontrola przeprowadzona zostanie przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu
  • 3. Kontrola obejmować będzie w szczególności:

      1. stwierdzenia posiadania przez właściciela nieruchomości umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania i
          transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych / osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków

      2. udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych oraz jego częstotliwości poprzez okazanie dowodów zapłaty
          za usługi wywozu nieczystości ciekłych, wystawionych każdorazowo przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania i transportu 
          nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych / osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

  • 4. Ustala się wzory dokumentów:

         1) wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

         2) wzór protokołu kontroli właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia

  • 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Pracownikom Wydziału Infrastruktury.
  • 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 34/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 19.05.2023 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 34/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 19.05.2023 r.

Plan Kontroli