Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

kino kwiecień

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                        turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
13474119

2018.08.05

Szanowni Beneficjenci,

    W związku z przygotowaniami NFOŚiGW oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wprowadzenia ogólnopolskiego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, dotyczącego poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery przez istniejące lub nowo budowane jednorodzinne budynki mieszkalne, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu powołując się na § 2 ust. 2 Programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” na swoim posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2018 r. podjął decyzję o zakończeniu naboru wniosków w ramach przedmiotowego programu.

    W związku z zaistniałą sytuacją, wniosek gminy na realizację projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Węgliniec – etap II pozostał nierozpatrzony.

    W celu podjęcia kolejnych działań w zakresie wsparcia beneficjentów, którzy złożyli deklaracje do II edycji programu zapraszamy na spotkanie w dniu 09.08.2018r. o godz. 17.00 do sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu.

Infrmacja WFOSiGW

 

2018.04.09

korekta piece

Do pobrania:
- deklaracja
- uchwała Rady Miejskiej Węglińca
- wzór umowy z załącznikami


10.08.2017 

PROGRAM „OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI” -  PROGRAM WYMIANY PIECÓW

                                                          CZAS NA SKŁADANIE DEKLARACJI
    

     Informuję, iż w dniu 25.07.2017 r. Rada Miejska Węglińca podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Węgliniec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
    Zgodnie z treścią uchwały udział w programie rozpoczyna się od złożenia deklaracji zawierającej zgłoszenie zamiaru wymiany przestarzałych źródeł ciepła na nowoczesne ogrzewanie przyjazne środowisku. Złożona deklaracja wraz z załącznikami będzie podstawą do podstawą do ubiegania się o dofinansowanie kosztów realizacji zadania wymiany źródła ciepła na nowe. Na złożenie deklaracji mieszkańcy Gminy i Miasta Węgliniec mają czas do 31 sierpnia 2017 r.

    Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom ubieganie się o dofinansowanie części kosztów wymiany pieców i kotłów starej generacji na ogrzewanie ekologiczne, poniesionych od 1 lipca 2017 roku. Warunkiem ubiegania się o częściowy zwrot poniesionych nakładów jest złożenie deklaracji, której druk jest dostępny na stronie internetowej www.wegliniec.pl, w zakładce -WYMIANA PIECÓW oraz po jej przekazaniu - u Sołtysów poszczególnych miejscowości.
    Złożone przez mieszkańców deklaracje będą podstawą do wystąpienia przez Gminę Węgliniec do WFOŚiGW we Wrocławiu o udzielenie pożyczki celowej na pokrycie części kosztów wymiany pieców wynikających z programu. Deklaracje o udzielenie dotacji muszą być sporządzone na udostępnionym przez urząd druku, a po uzyskaniu zapewnienia finansowania przez WFOŚiGW w ramach programu wymiany pieców Gmina Węgliniec wystąpi do mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć ubiegania się o refundację, o złożenie kompletnego wniosku, zgodnie z regulaminem dofinansowania przyjętym przez Radę Miejską Węglińca.
    Deklaracje winny być złożone w tut. urzędzie lub u Sołtysów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Do pobrania:
- deklaracja
- uchwała Rady Miejskiej Węglińca
- wzór umowy z załącznikami

                                              

                             Burmistrz
                                   Gminy i Miasta Węgliniec
                                   (-) Stanisław Mikołajczyk

 

 

 


 18.05.2017

DEKLARACJA WSTĘPNA dot. wymiany pieców

   W nawiązaniu do informacji z dnia 17.05.2017 r. dot. wymiany lokalnych źródeł ciepła, informuję, iż przygotowany został projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielenia dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Węgliniec, który skierowałem do Biura Rady Miejskiej celem wszczęcia procedury legislacyjnej. Projekt uchwały został zaopiniowany przez Doradcę Energetycznego - Pana Łukasza Hadę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

   Spotkanie z Doradcą Energetycznym zostanie zorganizowane po podjęciu przez Radę Miejską Węglińca uchwały w przedmiotowym zakresie.

   Równolegle do prac związanych z przygotowaniem projektu uchwały przygotowany został wzór deklaracji dotyczący likwidacji kotłów stałopalnych starej generacji oraz zakupu i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła na terenie Gminy Węgliniec w latach 2017 - 2018 w lokalach lub budynkach mieszkalnych. Powyższa deklaracja, jako deklaracja wstępna pozwoli oszacować skalę zainteresowania mieszkańców wymianą pieców oraz przygotować wniosek do WFOŚiGW w sprawie pozyskania środków na ten cel.

  Druk deklaracji wstępnej jest dostępny na stronie internetowej www.wegliniec.pl, w zakładce -WYMIANA PIECÓW oraz po jej przekazaniu - u Sołtysów poszczególnych miejscowości.

Deklarację wstępną proszę złożyć w tut. urzędzie lub u Sołtysów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.07.2017 r.

        Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
(-) Stanisław Mikołajczyk

 

- Deklaracja wstępna
- Program priorytetowy ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego
- Program priorytetowy ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego - streszczenie