Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                        turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
12605248

     

 

 

 ceeb  Ciepłe mieszkanie  Logo czyste powietrze   BANER   POS Gmina Węgliniec

 

 

Sesja absolutoryjna Rady Miejskiej Węglińca

    Sesja absolutoryjna Rady Miejskiej Węglińca odbyła się w czwartek 23 czerwca br. Sesja ta jest jedną z najważniejszych sesji w roku oprócz sesji budżetowej, gdyż pozwala ona na ostateczne rozliczenie wykonania budżetu za poprzedni rok zarówno pod względem rzetelności, legalności, jak i pod względem kompletności realizacji zaplanowanych w nim zadań. Natomiast absolutorium jest środkiem kontroli ustawowej umożliwiającym ocenę pracy organu wykonawczego w zakresie działalności finansowej.

    Podczas pięćdziesiątej Sesji Rady Miejskiej Węglińca, która odbyła się w dniu 23 czerwca br. Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec – Mariusz Wieczorek przedstawił i omówił „Raport o stanie Gminy i Miasta Węgliniec za rok 2021”, w którym uwzględnione zostały zarówno składowe budżetu gminy i miasta Węgliniec, jak i informacje dotyczące zrealizowanych, planowanych inwestycji z wyszczególnieniem wysokości środków finansowych przeznaczonych na poszczególne cele. Przedstawił również dane demograficzne naszej gminy, dane o stanie mienia komunalnego, dane dotyczące opieki społecznej, oświaty, kultury itp. Po prezentacji Raportu i zaproszeniem do dyskusji nastąpiło głosowanie nad uchwałą ws. udzielenia Burmistrzowi Mariuszowie Wieczorkowi wotum zaufania. Rada Miejska Węglińca przyjęła powyższy Raport i udzieliła jednogłośnie Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec wotum zaufania za 2021r. - 13 głosami „za”, przy nieobecności 2 radnych.

   Następnie odbyło się głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021r. Zostało ono poprzedzone odczytaniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia. Skarbnik Gminy  i Miasta Węgliniec Pani Jolanta Zawisza omówiła szczegółowo na wspólnym posiedzeniu komisji sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2021r.

   Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Węglińca pozytywnie oceniła zarówno sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r., jak i sprawozdanie finansowe. Zdaniem Komisji przedstawione sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo i rzetelnie odzwierciedlając stan finansowy naszej gminy. Radny Andrzej Fink, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedłożył pozytywną opinię Komisji z wykonania budżetu gminy za 2021r. oraz wniosek o udzielenie absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów, dowodem na co jest ich pozytywna opinia odczytana podczas sesji. Radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok oraz podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021r.

   Szczególne wyrazy uznania skierował Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec i Przewodniczący Rady Miejskiej Węglińca w stronę Pani Skarbnik Jolanty Zawisza, która dbała o całokształt budżetu gminy Węgliniec, a szczególnie o realizację dochodów i wydatków w nim zapisanych. Podziękowania Burmistrz skierował również w stronę wszystkich radnych Rady Miejskiej Węglińca i pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu podkreślając, iż rzetelna współpraca to klucz do sukcesu. Poinformował też, że pomimo wielu trudności napotykanych w ciągu roku, prawie wszystkie zaplanowane zamierzenia udało się zrealizować. 

   Podczas Sesji Rady Miejskiej Węglińca, omówiono również m.in. analizę stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Węgliniec, którą zaprezentowali kolejno Komendant Komisariatu Policji w Pieńsku – podkomisarz Piotr Grześków, Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Grzegorz Fleszar, oraz Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej dh Janusz Droś.

289591846 5086593298099469 215963077833980108 n

290331136 403729338441668 2089878717574166158 n

 

290244794 478248464066579 8173061475059803068 n