Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

odsniezanie

Utrzymanie zimowe
dróg i chodników

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                       turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

razem b

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
10818595

     

          dodatek węglowy1  dadatek oslonowy  odpady1  ceeb  images

Sesja absolutoryjna Rady Miejskiej Węglińca

    Sesja absolutoryjna Rady Miejskiej Węglińca odbyła się w czwartek 23 czerwca br. Sesja ta jest jedną z najważniejszych sesji w roku oprócz sesji budżetowej, gdyż pozwala ona na ostateczne rozliczenie wykonania budżetu za poprzedni rok zarówno pod względem rzetelności, legalności, jak i pod względem kompletności realizacji zaplanowanych w nim zadań. Natomiast absolutorium jest środkiem kontroli ustawowej umożliwiającym ocenę pracy organu wykonawczego w zakresie działalności finansowej.

    Podczas pięćdziesiątej Sesji Rady Miejskiej Węglińca, która odbyła się w dniu 23 czerwca br. Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec – Mariusz Wieczorek przedstawił i omówił „Raport o stanie Gminy i Miasta Węgliniec za rok 2021”, w którym uwzględnione zostały zarówno składowe budżetu gminy i miasta Węgliniec, jak i informacje dotyczące zrealizowanych, planowanych inwestycji z wyszczególnieniem wysokości środków finansowych przeznaczonych na poszczególne cele. Przedstawił również dane demograficzne naszej gminy, dane o stanie mienia komunalnego, dane dotyczące opieki społecznej, oświaty, kultury itp. Po prezentacji Raportu i zaproszeniem do dyskusji nastąpiło głosowanie nad uchwałą ws. udzielenia Burmistrzowi Mariuszowie Wieczorkowi wotum zaufania. Rada Miejska Węglińca przyjęła powyższy Raport i udzieliła jednogłośnie Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec wotum zaufania za 2021r. - 13 głosami „za”, przy nieobecności 2 radnych.

   Następnie odbyło się głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021r. Zostało ono poprzedzone odczytaniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia. Skarbnik Gminy  i Miasta Węgliniec Pani Jolanta Zawisza omówiła szczegółowo na wspólnym posiedzeniu komisji sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2021r.

   Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Węglińca pozytywnie oceniła zarówno sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r., jak i sprawozdanie finansowe. Zdaniem Komisji przedstawione sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo i rzetelnie odzwierciedlając stan finansowy naszej gminy. Radny Andrzej Fink, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedłożył pozytywną opinię Komisji z wykonania budżetu gminy za 2021r. oraz wniosek o udzielenie absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów, dowodem na co jest ich pozytywna opinia odczytana podczas sesji. Radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok oraz podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021r.

   Szczególne wyrazy uznania skierował Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec i Przewodniczący Rady Miejskiej Węglińca w stronę Pani Skarbnik Jolanty Zawisza, która dbała o całokształt budżetu gminy Węgliniec, a szczególnie o realizację dochodów i wydatków w nim zapisanych. Podziękowania Burmistrz skierował również w stronę wszystkich radnych Rady Miejskiej Węglińca i pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu podkreślając, iż rzetelna współpraca to klucz do sukcesu. Poinformował też, że pomimo wielu trudności napotykanych w ciągu roku, prawie wszystkie zaplanowane zamierzenia udało się zrealizować. 

   Podczas Sesji Rady Miejskiej Węglińca, omówiono również m.in. analizę stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Węgliniec, którą zaprezentowali kolejno Komendant Komisariatu Policji w Pieńsku – podkomisarz Piotr Grześków, Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Grzegorz Fleszar, oraz Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej dh Janusz Droś.

289591846 5086593298099469 215963077833980108 n

290331136 403729338441668 2089878717574166158 n

 

290244794 478248464066579 8173061475059803068 n