Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 kzr luty 24

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                        turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
13139224

     

 

 

 ceeb  Ciepłe mieszkanie  Logo czyste powietrze      POS Gmina Węgliniec   logo SIM 4.png   gpr

 

  

Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu informuje o prowadzonym naborze do służby w Policji

            Wszystkie osoby zainteresowane pracą w szeregach zgorzeleckiej Policji mogą uzyskać niezbędne informacje pod numerem tel. 47 87 322 14 lub 47 87 323 06, bądź osobiście w:

 • Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 12 G,
 • Komisariacie Policji w Bogatyni przy ul. Stefana Batorego 1A,
 • Komisariacie Policji w Pieńsku przy ul. Zgorzeleckiej 31,
 • Posterunku Policji w Zawidowie przy ul. Szkolnej 7.

            Przypominamy, że rekrutacja odbywa się w sposób ciągły. Dokumenty można składać w dowolnym terminie.

            Służba w Policji daje niepowtarzalną szansę zawodowego rozwoju. Liczne szkolenia resortowe stwarzają możliwość poszerzania horyzontów, zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębiania wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach. Zostając policjantem masz gwarancje stabilnych warunków zatrudnienia.

Służba w Policji zapewnia:

 • możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego,
 • gwarancję stałych warunków pracy,
 • ciekawą pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań;
 • różnorodny system szkoleń i kursów językowych oraz specjalistycznych np.: doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;
 • możliwość uzyskania tytułu licencjata lub magistra podejmując studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;
 • precyzyjny system wynagrodzenia (między innymi 13 pensja, równoważnik za umundurowanie),
 • rozbudowany system socjalny (między innymi dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariuszy i rodzin, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów dojazdu do pracy),
 • po 25 latach służby nabycie praw emerytalnych.

 

TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

 • 7 marca 2022 r.
 • 14 czerwca 2022 r.
 • 2 sierpnia 2022 r.
 • 19 września 2022 r.
 • 29 grudnia 2022 r.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
 • w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 12 G w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15.30

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
 • kserokopia książeczki wojskowej zawierająca wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy (oryginał do wglądu);

UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu jak i w Komisariacie Policji w Bogatyni i Pieńsku. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl).

PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI POSIADAJĄCY:

 • wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym o kierunku informatyka o specjalnościach – sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami;
 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
 • tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny;
 • wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania);
 • tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  08 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053, 2459 );
 • uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612);
 • certyfikaty poświadczające kursy i szkolenia z zakresu informatyki, teleinformatyki oprogramowania, języków programowania, sieci teleinformatycznych, baz danych i systemów operacyjnych;
 • prawo jazdy kat. A, C, C+E;
 • uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1084 oraz 2021 r. poz. 2490);
 • uprawnienia ratownika wodnego;
 • uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. poz. 460 oraz z 2019 r. poz. 1531);
 • uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;
 • dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13 do rozporządzenia z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2022 r. poz. 109)
 • dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13 do rozporządzenia z dnia 12 stycznia 2022 r w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2022 r. poz. 109)

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

 • na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (policja.pl) i stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl);
 • w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu osobiście lub pod numerem telefonu: 47 87 323 06 lub 47 87 322 14;
 • wysyłając wiadomość e-mail na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..policja.gov.pl

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2021 r. poz. 1882 ze zmianami). Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 stycznia 2022 r w sprawie postępowania  kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2022 r. poz. 109)

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY- dokumenty można składać w dowolnym terminie.
Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Kwestionariusz osobowy.