Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

                                                                                                                 

kino lipiec 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                                   turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
14129929

 

WAŻNE

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności

Szanowni Państwo,

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od 1 lipca 2021r.
W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach.

Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć taką deklarację do 30 czerwca 2022 roku. Zdecydowana większość obywateli wywiązała się z tego obowiązku w terminie.

Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa — nie z uwagi na popełnioną pomyłkę — lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.

Co więcej na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa również ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. poz. 719 z późn. zm. Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to jeden z elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów”.

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) została ustanowiona przez Sejm ustawą z 28 października 2020. Prowadzi ją Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Powstała, by zbierać informacje dotyczące źródeł ogrzewania budynków – dane te mają pomóc w wymianie pieców i w walce ze smogiem.
W praktyce wiąże się ona z tym, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację, w której wskaże, czym ogrzewa swój dom.

Deklaracje można składać na dwa sposoby: przez internet lub w formie papierowej. Złożenie dokumentu w formie elektronicznej to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Można to zrobić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
CEEB: https://zone.gunb.gov.pl/. Deklarację można również pobrać, a następnie złożyć
w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec.

Czas na złożenie deklaracji to 12 miesięcy dla istniejących źródeł ogrzewania, liczone od 1 lipca. W przypadku nowych źródeł - termin wynosi 14 dni od ich pierwszego uruchomienia.

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję „czynnego żalu”.
W związku z powyższym za niezłożenie deklaracji w terminie przewidziano karę grzywny, jednakże nie będzie ona naliczana automatycznie. W praktyce oznacza to, że jeśli deklaracja wpłynie po terminie, aczkolwiek nastąpi to zanim wójt/burmistrz/prezydent miasta "poweźmie
o tym informację", możemy uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje do urzędu
w ramach czynnego żalu.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku musi złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw.
Więcej szczegółowych informacji na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) znaleźć można w zamieszczonych poniżej materiałach oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego - dostępnej pod adresem

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Dodatkowe materiały:

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A - przykład wypełnionej deklaracji

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B 

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B - przykład wypełnionej deklaracji (.pdf)

Instrukcja składania deklaracji dotyczącej źródła/źródeł ciepła i spalania paliw
  w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych w formie elektronicznej.

Broszura informacja nr 1

Broszura informacyjna nr 2

Broszura informacyjna nr 3

Broszura informacyjna nr 4

• Instrukcja wideo na platformie YouTube – „Jak złożyć deklarację – formularz A on-line”

https://www.youtube.com/watch?v=uSjgl75ysGw