Schriftgröße:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

                                                                                                                 

kino lipiec 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                                   turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Beitragsaufrufe
14111415

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  W RAMACH MONITORINGU  WIZYJNEGO W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W WĘGLIŃCU

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przekazujemy poniższe informacje.

 

1. Administrator danych osobowych i dane kontaktowe:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec z siedzibą w Węglińcu ul. Sikorskiego 3,z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! lub pisemnie na adres siedziby administratora;

b) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IDO) z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail:   Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

2. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku są przetwarzane w ramach monitoringu wizyjnego, tj. za pomocą urządzeń rejestrujących obraz (bez dźwięku).

Powyższe dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO[1] w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych celów ADO, którymi są:

  •  ochrona osób i mienia na terenie budynku Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec i terenie przyległym.

Powyższe dane osobowe ADO przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały one zebrane.

3. Odbiorcy danych i inne podmioty

W razie konieczności dane mogą być udostępniane następującym ich odbiorcom:

  • firmie obsługującej systemy monitoringu, której ADO powierzył te dane na podstawie odrębnej umowy powierzenia, zgodnej z RODO;

Dane osobowe mogą być przekazywane również podmiotom, które zgodnie z przepisami nie są uznawane za odbiorców danych, tj. organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Takimi podmiotami mogą być zwłaszcza organy ścigania oraz sądy.

4. Okres przechowywania danych

a) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane np. przez okres nieprzekraczający 45 dni  od dnia nagrania;

b) jeżeli nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub ADO dowie się, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, wówczas termin przechowywania danych osobowych zostanie przedłużony do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;

c) po upływie okresów, o których mowa w pkt a i b, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe są trwale usuwane, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

5. Obowiązek podania danych

Podanie danych jest

  • dobrowolne, lecz niezbędne, aby przebywać na terenie Urzędu

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych do państw trzecich

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Dane osobowe nie będą również przekazywane za granicę, w tym do państw trzecich tj. państw innych niż państwa członkowskie UE, Islandia, Norwegia lub Liechtenstein.

7. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą

Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO przysługuje Pani/Panu:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do przenoszenia danych

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pozostałe informacje

Pomieszczenia i teren monitorowany zostały oznaczone np. za pomocą znaków graficznych barwy niebieskiej, przedstawiających symbol kamery oraz napisu: „Teren monitorowany”.

Obszar objęty monitoringiem: parter budynku i teren przyległy bezpośrednio do budynku

 

____________________________

[1]              prawnie uzasadniony cel nie może być przesłanką przetwarzania danych, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań. Podstawy do dochodzenia roszczeń należy szukać wówczas w przepisach szczególnych dotyczących danego organu, powołując się na art. 6 ust. 1 lit c albo e RODO, chyba że dany monitoring nie jest związany z realizacją zadań, które przepisy nakładają na organ publiczny.