Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

 PSZOK w Węglińcu

      Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Gminy i Miasta Węgliniec mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK mieści się przy ul. Leśnej 1a w Węglińcu.
 

PSZOK jest czynny 3 razy w tygodniu:
w  poniedziałki i środy  w godzinach od 10.00 do 17.00
w soboty w godzinach 8.00 - 14.00

Jakie odpady można dostarczyć do PSZOK-u?
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (przedsiębiorcy)  mogą bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

1.      odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie)*
2.      papier i tekturę,
3.      szkło,
4.      tworzywa sztuczne,
5.      metale,
6.      zużyte baterie i akumulatory,
7.      zużyty sprzęt elektryczny i i elektroniczny,
8.      zużyte opony,
9.      odpady niebezpieczne,
10.  odpady wielkogabarytowe,
11.  odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany)**

* Do PSZOK jednorazowo można przywieźć odpady zielone, które powstały na nieruchomości o powierzchni nie większej niż 800 m2 .
** Do PSZOK można oddać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty.

    Pamiętajmy, że PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych, a jedynie segregowane odpady komunalne.

  •   Przeterminowane leki i termometry rtęciowe

W trosce o środowisko nie powinniśmy pozbywać się przeterminowanych lub nie wykorzystanych leków, wyrzucając je do kosza z innymi odpadkami.
W  3  aptekach na terenie Gminy tj. w Węglińcu i  Ruszowie zostały ustawione specjalne pojemniki na przeterminowane lekarstwa oraz stare termometry rtęciowe.

     Pamiętajmy, że pracownik PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazuje miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek odpadów komunalnych leży po stronie mieszkańca Gminy Węgliniec.
    Informujemy, o bezwzględnym zakazie przerzucania odpadów przez ogrodzenie lub pozostawienia ich przy ogrodzeniu, w czasie kiedy PSZOK jest nieczynny. Osoby niestosujące się do powyższego zakazu, mogą zostać ukarane mandatem karnym.

                                                           Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu