Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

PRZETARGI 2017 (2 półrocze)                                        PRZETARGI 2017 (1 półrocze)


2017.08.21
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy zmówienia na: Dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędy Gminy i Miasta.
Zestawienie ofert


2017.08.18
PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
Dotyczy: "Wykonanie dokumentacji projektowej - remontu budynku OSP w Czerwonej Wodzie -wykonanie elewacji. Budynek położony jest na dz.nr 1781 obr. Czerwona Woda , wykonanie dokumentacji technicznej" (projekt budowlany 4kpl., kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 kpi. wraz z wersją elektroniczną).
Protokół


2017-08-17
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce ”.
Informacja


2017.08.17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu napędem 4 x 4 terenowym z funkcją ograniczenia stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych, w tym działań gaśniczych na terenach leśnych dla jednostki OSP w Czerwonej Wodzie””
Zawiadomienie


2017.08.17
ZMIANA OGŁOSZENIA
Dotyczy:  „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce.
Zmiana Ogłoszenia

 


2017-08-16
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa nawierzchni dróg gminnych”.
Informacja


2017.08.08
INFORMACJA NA TEMAT POSTĘPOWANIA
Unieważnienie postępowania " Zmiana sposobu ogrzewania z kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy propan-butan w Ośrodku Zdrowia w Ruszowie w systemie zaprojektuj i wybuduj".

Na podstawie złożonych ofert Organizator informuję, że unieważnia postępowanie, ze względu na fakt że suma najkorzystniejszych ofert na realizacje zadania jest wyższa od przeznaczonych na ten cel środków w budżecie.

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych

mgr inż. Krzysztof Polewski


2017.08.08
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania”.
Zaproszenie


2017.08.08
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy : „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu napędem 4 x 4
terenowym z funkcją ograniczenia stref skażeń oraz działań ratownictwa chemicznoekologicznego
i działań gaśniczych, w tym działań gaśniczych na terenach leśnych dla
jednostki OSP w Czerwonej Wodzie”
Informacja


2017.08.04
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Wykonanie dokumentacji projektowej - remontu budynku OSP w Czerwonej Wodzie - wykonanie elewacji . Budynek położony jest na dz.nr 1781 Obr. Czerwona Woda , wykonanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany 4kpl. , kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót — 2 kpl. wraz z wersją elektroniczną.
Ogłoszenie


2017.08.03
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu”
Zawiadomienie


2017.08.02
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Dostawa i montaż piłkochwytów na stadion w Węglińcu .
Zawiadomienie


2017.08.02
ZAPYTANIE OFERTOWE
Urząd Gminy i Miasta Węgliniec ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na: Dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędy Gminy i Miasta.
Zapytanie ofertowe
Załącznik


2017.08.02
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Zagospodarowanie terenów zielonych na dz.nr 20/4 w Kościelnej Wsi.
Zaproszenie
Projekt tech.zieleni
Mapa


2017.08.02
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Zagospodarowanie terenów zielonych przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Piaseczna .
Zaproszenie
Projekt tech.zieleni


2017.08.02
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Węglińcu
Zawiadomienie


2017.08.02
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : "Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 terenowym z funkcją ograniczenia stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych, w tym działań gaśniczych na terenach leśnych dla jednostki OSP w Czerwonej Wodzie"
Odpowiedz na pytania nr 1


2017.08.01
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Wykonanie konserwacji i odnowienia eksponatów na skwerze- róg ul. Partyzantów i ul. Sikorskiego.
Ogłoszenie
Projekt umowy
Formularz oferty


2017.07.31
ZMIANA OGŁOSZENIA
„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 terenowym z funkcją ograniczenia stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych, w tym działań gaśniczych na terenach leśnych dla jednostki OSP w Czerwonej Wodzie
Zmiana Ogłoszenia


2017.07.31
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dowóz uczniów do Szkół
Podstawowych na terenie gminy Węgliniec w latach 2017-2019”.
Zawiadomienie


2017.07.31
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na realizacje zadania pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania”
Odwołanie


2017.07.28
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 terenowym z funkcją ograniczenia stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych, w tym działań gaśniczych na terenach leśnych dla jednostki OSP w Czerwonej Wodzie
Ogłoszenie
Siwz
Załącznik nr 1 do Siwz
Formularz nr 5 do Siwz
Zmiana Ogłoszenia


2017.07.28
OGŁOSZENIE
Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce.
Ogłoszenie
Siwz pdf.
Siwz doc
Załącznik                                                                                                                                                                                     Zmiana Ogłoszenia


2017.07.27
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Budowa nawierzchni dróg gminnych"
Ogłoszenie
Siwz-pdf
Siwz-doc
Załącznik 1 - ul.Ogrodowa
Załącznik 2 - ul.Modrzewiowa


2017.07.26
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu - naprawa uszkodzeń , odwodnienie"
Zaproszenie
Przedmiar
Opinia techniczna


2017.07.24
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
„Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu”.
Informacja


2017.07.21
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
„Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie gminy Węgliniec w latach 2017-2019”.
Informacja


2017.07.21
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Dostawa 1 montaż wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Węglińcu
Zaproszenie


2017.07.21
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania”.
Zaproszenie


2017.07.20
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu
ich zamieszkania”.
Zawiadomienie


2017.07.19
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Czerwonej Wodzie
Ogłoszenie


2017.07.19
ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn. „Dostawa gazu płynnego
propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu”
Odpowiedz


2017.07.18
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Budowa przyłącza wody do oczyszczalni ścieków w Węglińcu”
Zawiadomienie


2017.07.18
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Zagospodarowanie terenów zielonych przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Piaseczna .
Ogłoszenie
Projekt budowlany


2017.07.18
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:  Zagospodarowanie terenów zielonych na dz.nr 20/4 w Kościelnej Wsi.
Ogłoszenie
Mapa
Projekt budowlany


2017.07.18
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Dostawa i montaż piłkochwytów na stadion w Węglińcu.
Ogłoszenie


2017.07.17
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu odwołuje:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Skrajnej Działka nr 178/19 o powierzchni 1 247 m2
Odwołanie


2017.07.14
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:  Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu
Ogłoszenie
Siwz
Siwz załącznik nr 1.


2017.07.14
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu odwołuje:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Skrajnej Działka nr 178/18 o powierzchni 1 092 m2
Odwołanie


2017.07.13
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie gminy Węgliniec w latach 2017-2019”.
Ogłoszenie
Siwz
Siwz doc


2017.07.11
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
„Budowa przyłącza wody do oczyszczalni ścieków w Węglińcu”
Informacja


2017.07.11
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza :
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ruszowie
pomiędzy ul. Plater, Dworcowej i Śródmiejskiej
Ogłoszenie
Wyciąg z ogłoszenia


2017.07.10
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: "Dostawy do siedziby zamawiającego, Zestawu przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze dla MDP w/g
Regulaminu Młodzieżowych Zawodów Sportowo — Pożarniczych MDP - 1/2010 (CTiF)”.
Zawiadomienie


2017.07.06
ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: "Dostawie do siedziby zamawiającego, montażu oraz przeszkolenia w zakresie użytkowania systemu selektywnego powiadamiania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagodzinie”.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


2017.07.06
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Dostawa do siedziby zamawiającego, montażu oraz przeszkolenia w zakresie użytkowania systemu selektywnego powiadamiania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagodzinie”. ”
Zawiadomienie


2017.07.06
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza Do złożenia oferty na zadanie pn.: Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przy szkole podstawowej w Węglińcu
Zaproszenie


2017.07.06
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Wykonanie odwodnienia budynku świetlicy szkolnej w Węglińcu wraz z podłączeniem rur spustowych.
Zaproszenie
Załącznik


2017.07.05
ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: "Dostawie do siedziby zamawiającego, montażu oraz przeszkolenia w zakresie użytkowania systemu selektywnego powiadamiania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagodzinie”.
Zapytanie


2017.07.05
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: "Remont budynku OSP w Czerwonej Wodzie”.
Zawiadomienie