Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Sesja Rady Miejskiej
28 Mar 2019
13:00 - 15:00
Odsłon artykułów:
3215537

przekształcenie1

Baner logo orange

 W dniu 15.05.2018r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako nowy organ administracji Państwowej Decyzją WR.RET.070.29.2018.MK zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla Gminy Węgliniec na okres 3 lat.

Decyzja ta wynika z brzmienia nowych przepisów wprowadzonych zmianą ustawy Prawo Wodne oraz Ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków. Zmiany te spowodowały przeniesienie dotychczasowej kompetencji Rady Gminy w zakresie zatwierdzenia taryf z tytułu dostaw wody i odprowadzenia ścieków na Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jako jednostka centralna zatwierdza taryfy dla wszystkich gmin.

Zgodnie z nową treścią przepisów Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu miał obowiązek do dnia 12 marca złożyć projekt taryfy wody na okres 3 lat. Taryfa ta zakłada koszty niezbędne do dostarczenia wody i odprowadzenie ścieków w poszczególnych grupach taryfowych w pierwszym drugim i trzecim roku obowiązywania taryf oddzielnie. Tak więc zgodnie z tym nowym brzmieniem przepisów zmiana cen wody następować będzie w czerwcu każdego roku. A więc w tym roku nowa taryfa obowiązywać będzie od 13 czerwca 2018r. do 13 czerwca 2019r. Zatwierdzone taryfy przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przewidują poniższe stawki cen za wodę i ścieki dla poszczególnych grup taryfowych:

Taryfa - ceny dostarczenia wody.

G1W obejmująca miejscowości Węgliniec, Stary Węgliniec, Piaseczną, Jagodzin. 5,73zł brutto.

G2W obejmująca miejscowość Czerwona Woda . 5,35zł brutto.

G3W obejmująca miejscowość Zielonka . 6,03zł brutto.

G4W obejmująca miejscowość Ruszów, Kościelna Wieś . 7,05zł brutto.

Taryfa - ceny odbioru ścieków.

G1S obejmująca miejscowość Węgliniec 8,51zł brutto.

G2S obejmująca miejscowość Zielonka 4,47zł brutto.

G3S obejmująca miejscowość Ruszów ul. Żagańska i Brzozowa 12,47zł brutto.

Decyzją Rady Miejskiej Węglińca oraz Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec postanowiono utrzymać na dotychczasowym poziomie taryfę za dostarczenie wody tj: 5,30 zł brutto dla całej Gminy Węgliniec, oraz taryfę z tytułu odprowadzenia ścieków z miejscowości Węgliniec, i Ruszów tj: 6,44zł brutto.

Powyższa jednakowa wysokość ceny za dostawę wody i odbiór ścieków skutkuje koniecznością dopłaty z budżetu gminy.

Zgodnie z nową taryfą obniżeniu ulegnie taryfa z tytułu odprowadzenia ścieków z miejscowości Zielonka z 6,44zł na 4,47zł brutto, tj. do wysokości rzeczywistych kosztów odprowadzenia i oczyszczenia ścieków.

Jednocześnie należy zauważyć, że prowadzone inwestycje w sektorze gospodarki wodnej polegające na wybudowaniu sieci przesyłowej z Węglińca do Czerwonej Wody i Zielonki umożliwią w połowie roku rozpoczęcie dostarczania wody do tych miejscowości z ujęcia wody w Węglińcu. Ten sposób dostawy wody powinien w przyszłym roku skutkować obniżeniem kosztów dostawy wody dla tych miejscowości. Taki skutek stanowić będzie podstawę do ponownej weryfikacji taryfy mogącej spowodować zmniejszenie ceny jednostkowej 1m3 wody.

Treść decyzji dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu (http://zukwegliniec.pl/woda-kanalizacja/taryfy-oplat) lub pod linkiem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-wroclawiu-taryfy/decyzja-nr-wr-ret-070-29-2018-mk.html

 

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych

Krzysztof Polewski