Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Interreg Polska Saksonia logo

logo wybory banner

   W dniach 9-10 listopada 2017 r. Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec - Stanisław Mikołajczyk oraz inspektor ds. ochrony środowiska - Magdalena Nowakowska uczestniczyli w  X konferencji szkoleniowej w Karpaczu, poświęconej gospodarce odpadami w gminach.

   Współorganizatorem konferencji był Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych  w Lubaniu, a patronat przyjął Burmistrz Miasta Lubań oraz Dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

   W Konferencji uczestniczyli:

- sygnatariusze porozumień międzygminnych w ramach Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu,

- Dyrektor Wydziału Środowiska, Kierownik Działu Opłat Środowiskowych oraz Kierownik Działu Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,

- przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu.

  Podczas konferencji omawiano m.in.:

- planowane przedsięwzięcia inwestycyjno-modernizacyjne RIPOK w Lubaniu, wynikające ze zmian przepisów w gospodarce odpadami;

- zasady obliczania poziomów recyklingów, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

- możliwości dofinansowania inwestycji w gospodarce odpadami w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  W drugim dniu konferencji Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec w przygotowanej prezentacji przedstawił funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2013 - 2017 oraz omówił zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych, funkcjonujące na terenie naszej gminy.

   Podczas swojego wykładu Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zaprezentował również sposób i wyniki przeprowadzonej kontroli właścicieli nieruchomości oraz wspólnot mieszkaniowych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Węgliniec, przede wszystkim pod kątem prowadzenia segregacji odpadów komunalnych, zgodnie ze złożoną do urzędu deklaracją.

  Podejmowane na terenie naszej gminy działania kontrolne będą zapewne inspiracją i zachętą do zapoczątkowania takich działań w swoich gminach.

1

1

1

1

1