Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

W dniu 22.03.2017 r. odbyło się zebranienie sprawozdawcze Stowarzyszenia „Seniorzy Gminy Węgliniec”.

    Na wstępie zebrania Wiceprzewodniczący Pan Mirosław Koza serdecznie przywitał wszystkich członków i zaproszonych gości. Gośćmi zebrania sprawozdawczego Stowarzyszenia byli Burmistrz Gminy i Miasta Stanisław Mikołajczyk oraz Dyrektor Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu Izabela Uśpieńska- Domagała.

   Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego i Sekretarza zebrania. Wybór został dokonany jednogłośnie. Członkowie funkcję Przewodniczącego zebrania powierzyli Panu Mirosławowi Koza, a stanowisko Sekretarza – Panu Marcinowi Papla. W dalszej części posiedzenia Burmistrz omówił zasady działania programu ”Senior +”przewidującego wsparcie finansowe z budżetu państwa. Burmistrz nadmienił, iż program składa się z dwóch modułów. Pierwszy, ten którym zainteresowana jest Gmina Węgliniec jest związany z uzyskaniem jednorazowego wsparcia na utworzenie, przebudowę lub remont placówek Domów i Klubów Seniora. Drugi moduł zakłada wsparcie dla istniejących już gminnych Domów i Klubów Seniora. W naszej gminie na dzień dzisiejszy nie działa żaden. Burmistrz przybliżył również ideę Domów oraz Klubów Seniora, jako miejsc pobytu osób starszych. Po tych wyczerpujących informacjach wśród członków posiedzenia rozwinęła się dyskusja. Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia zaproponował, aby każdy z liderów poszczególnych sołectw przedstawił w tej sprawie swoje propozycje w formie pisemnej do dnia 31.03.2017 r. Zebrani propozycję zaakceptowali.

    W dalszej części posiedzenia Sekretarz zebrania Pan Marcin Papla przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2016 r. oraz sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2016 r. Oba dokumenty zostały przyjęte przez członków Stowarzyszenia jednogłośnie 20 głosami „za”. Następnie Pani Daniela Tomaszewska zaprezentowała sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 r. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej również zostało zatwierdzone przez członków Stowarzyszenia jednogłośnie 20 głosami „za”. Po przedstawieniu sprawozdań członkowie posiedzenia jednogłośnie udzielili Zarządowi Stowarzyszenia „Seniorzy Gminy Węgliniec” absolutorium za 2016 r. Podjęto również odpowiednie uchwały w tym zakresie. Kontynuując obrady Wiceprzewodniczący zaproponował również podjęcie uchwały w sprawie zmiany §11 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia „Seniorzy Gminy Węgliniec”. Wspólnie wypracowano treść zmiany i przyjęto ją jednogłośnie 19 głosami „ za” przy jednej osobie nieobecnej.

   Po bloku uchwał prowadzący przedstawili informację o uzyskanej dotacji z budżetu gminy w wysokości 6.000 zł. z przeznaczaniem na organizację zajęć gimnastyki korekcyjnej dla seniorów prowadzona przez instruktora na basenie w Osiecznicy, co w roku ubiegłym cieszyło się dużą popularnością wśród seniorów oraz zorganizowania wycieczki krajoznawczej do Wałbrzycha. Mirosław Koza przedstawił informację o złożonych wnioskach o dotację do starostwa na kwotę 4.000 zł. oraz planach działania Stowarzyszenia w 2017 r. Po prezentacji wiadomości posiedzenie zostało zakończone.