Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

      

koronawirus

banner poradni segregacji

baner1

    Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. Organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zostaną wsparte łącznie kwotą 75 tysięcy złotych.

    Konkurs ofert obejmuje realizację zadań w zakresie:

  • bezpieczeństwa publicznego (kwota: 8 tys. zł)
  • kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (kwota 21,5 tys. zł)
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (kwota: 22,5 tys. zł)
  • pomocy społecznej (kwota: 10 tys. zł)
  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania (kwota: 5 tys. zł)
  • ochrony i promocji zdrowia (kwota: 8 tys. zł)

    O dotacje na wspieranie realizacji zadań mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe w tym fundacje i stowarzyszenia, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe.

    Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 stycznia br do godz. 15:30. O zachowaniu terminu złożenia oferty będzie decydować data wpływu do urzędu a nie data nadania. Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego podejmie decyzje o wyborze ofert do 16 lutego.

    Szczegóły konkursu znajdują się w załączonej Uchwale Zarządu Powiatu Zgorzeleckiegoraz regulaminie.

    Powiat Zgorzelecki zaprasza również do udziału chętnych przedstawicieli organizacji w pracach komisji konkursowej – szczegóły w załączniku.

Wykaz dokumentów: