Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

      

koronawirus

banner poradni segregacji

baner1

 

IK.602.1.2020.OŚ                                                                                                                           Węgliniec, dnia 13.11.2020 r.

 

                   Z A W I A D O M I E N I E

    o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu  dla lasów stanowiących własność osób fizycznych na terenie gminy Węgliniec dla miejscowości Ruszów i Piaseczna.

   Na postawie art. 21 ust. 4-5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1463), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu (UPUL) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych na terenie gminy Węgliniec dla miejscowości Ruszów i  Piaseczna od dnia 16 listopada 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy i  Miasta Węgliniec, pok. nr 10 w godzinach pracy Urzędu.

 

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Zgodnie z art. 21 ust. 5  w/w ustawy w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu Staroście Zgorzeleckiemu.

Starosta Zgorzelecki w drodze decyzji dokona uznania lub nieuznania wniesionych zastrzeżeń lub wniosków.