Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

    Organizacje pozarządowe, które realizują zadania publiczne (dostają dotacje), po zakończeniu działań muszą się z nich rozliczyć.

    Składają sprawozdania z realizacji zadań na określonych wzorach. Wzory te zmieniły się po dniu 1 marca 2019 r. Pamiętajmy o sprawozdaniu i uważajmy na to, czy wybieramy jego właściwy wzór.

    W październiku 2018 roku wydane zostały nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konieczność wydania stosownych rozporządzeń wynikała z wejścia w życie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. poz. 1909 z późn. zm.), która uczyniła Przewodniczącego Komitetu organem właściwym do wydania aktów, w miejsce ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.

    Rozporządzenia te między innymi wprowadziły nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych. Zgodnie z treścią przepisów wprowadzających nowe wzory mają obowiązywać w konkursach ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku.

    Podstawa prawna:

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Art. 18. 1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

2. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

3. Organ administracji publicznej może wezwać do złożenia w roku budżetowym częściowych sprawozdań z wykonania zadania publicznego, nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

W związku ze zbliżaniem się tego terminu poniżej zamieszczone są edytowalne wersje tychże wzorów.

  1. Wzór sprawozdania konkursów ogłoszonych do 28.02.2019 roku.
  2. Wzór sprawozdania konkursów ogłoszonych po 01.03.2019 roku.
  3. 13 rad: Jak poprawnie napisać sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (projektu)?

Wszelkie informacje w powyższej sprawie udzieli Referent ds. promocji Mirosław Matuszewski w Urzędzie Gminy i Miasta pok. 29 II piętro lub telefonicznie 757712552 wew. 48