Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

     Na podjęte ze strony Burmistrza Gminy i Miasta w Węglińcu Mariusza Wieczorka działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a zwłaszcza w kwestii niedostosowywania prędkości do ograniczeń, jakie występują w miejscowości Ruszów i Stary Węgliniec, Koordynator Delegatury Południowo Zachodniej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego poinformował, że pracownicy delegatury dokonali oceny proponowanych lokalizacji urządzeń rejestrujących oraz analizy danych statystycznych związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego otrzymanej z Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu i na podstawie ww. dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 2013 roku informuje, że zebrany materiał dotyczący lokalizacji urządzenia w Starym Węglińcu dał podstawę do wpisania ww. rejonu do wykazu wniosków dot. realizacji projektu pn. Zwiększanie skuteczności i efektywności Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym” finansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko II. Obecnie GITD oczekuje na analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego, która wskaże lokalizacje, które w pierwszej kolejności wymagać będą instalacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego. W kwestii drugiej lokalizacji mianowicie miejscowości Ruszów przeprowadzone analizy i materiał statystyczny przekazany przez KPP w Zgorzelcu nie dały podstaw obecnie do włączenia ww. lokalizacji do Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, nie mniej jednak wniosek o instalacje urządzenia został ujęty w wykazie wniosków w GITD, a ponowne rozpatrzenie nastąpi w przypadku rozbudowy ww. systemu.