Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

            W dniu  24 listopada 2016 roku Rada Miejska Węglińca uchwaliła stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec które będą obowiązywać od 2017 roku.

                       
           Informujemy, że stawki podatku od nieruchomości w 2017 roku wzrosną w przedmiocie opodatkowania gruntów pozostałych z kwoty 0,40 zł od 1 m2 na 0,44 zł natomiast w kategorii gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, od budynków mieszkalnych oraz od budowli pozostają bez zmian. Tymczasem stawki   od pozostałych tytułów opodatkowania ulegną zmniejszeniu.

           Od 1 stycznia 2017 roku zgodnie z Uchwałą nr 511/XXIV/16 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 24 listopada 2016 roku na terenie Gminy i Miasta Węgliniec będą obowiązywać następujące  stawki podatku od nieruchomości:

1. od gruntów:       

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób  zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób   zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, w zakresie działalności  turystycznej, z wyłączeniem powierzchni gruntów zabudowanych budynkami, w których świadczone są usługi gastronomiczne, w tym również sprzedaż alkoholu  – 0,60 zł od 1 m2 powierzchni;
 3. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi  jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni;
 4. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności   pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,44 zł od 1 m2 powierzchni;
 5. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9  października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), i położonych na  terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni.

  2. od budynków lub ich części:
       
          a) mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
          b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
               mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 
               22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
          c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
              mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,        
              w zakresie wynajmu pokoi turystom, z wyłączeniem powierzchni zajętej na
              świadczenie usług gastronomicznych, w tym sprzedaż alkoholu – 15,00 zł od 1 m2
              powierzchni użytkowej;
          d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
               kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej;
          e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów              
              o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń            
              – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
         
          f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  
              publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,62 zł  od 1m2 powierzchni 
              użytkowej.

  3. od budowli – 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy 
       z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

  Podatek rolny

           Stawka podatku rolnego uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających   kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017. Cena ta, według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 października 2016 roku wyniosła 52,44 zł za 1 q. W oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 617 z późn. zm.) podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, co stanowić będzie w 2017 roku 131,10 zł. Natomiast podatek rolny od pozostałych gruntów rolnych wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta, co w przeliczeniu daje na 2017 rok kwotę 262,20zł.

  Wysokość stawek podatku rolnego na 2017 rok
        
          1. dla gruntów gospodarstw rolnych
              2,5 q x 52,44 zł = 131,10 zł,
          2. dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego
              5 q  x 52,44 zł = 262,20  zł,

  Podatek leśny

          Stawka podatku leśnego uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku. Cena ta według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2016 r.wyniosła 191,01 zł za 1 m3. W oparciu o art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 374 z późn. zm.) podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220m3 drewna, co stanowić będzie w 2017 roku 42,0222 zł.

  Wysokość stawek podatku leśnego na 2017 rok

0,220m3 drewna x 191,01 zł = 42,0222