Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

   W dniu 4 lutego 2019 r. obyło się spotkanie prezesów i wiceprezesów stowarzyszeń, dyrektorów szkół, prezesów OSP oraz sołtysów z gminy Węgliniec. W spotkaniu uczestniczyli również Burmistrz Mariusz Wieczorek, Wiceburmistrz Dominik Matelski, Dyrektor ZUK Krzysztof Polewski, Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Piechota oraz Dyrektor MGOK Bogdan Walczak.

  Przedstawiciele organizacji pozarządowych, członkowie stowarzyszeń, placówek oświatowych oraz sołtysi naszej gminy skupiając społeczników i ludzi aktywnych, których łączą wspólne zainteresowania oraz pasje stanowią wielką siłę i pomoc w prowadzeniu wielu imprez plenerowych, festynów, wieczornic itp. Nie obca jest im działalność sportowa, patriotyczno-historyczna, charytatywna, czy działalność na rzecz ochrony dóbr kultury. Sami też organizują wypoczynek dzieciom i młodzieży, seniorom, a także prowadzą szeroką współpracę zagraniczną, za co się ich chwali.

  Celem spotkania było nie tylko podsumowanie dotychczasowej działalności stowarzyszeń i omówienie ich dalszej współpracy z Gminą i Miastem Węgliniec, ale również określenie ram dalszej współpracy - szczególnie na rzecz promocji Gminy i Miasta Węgliniec.

  Podczas spotkania uzgodniono także kalendarium imprez. Wspólnie ustalono, iż jedynie imprezy o charakterze otwartym i ogólnodostępnym (nie tylko dla danej społeczności lokalnej, ale również dla mieszkańców z innych gmin, powiatów czy też województw) zostaną umieszczone w folderze w celach informacyjno-promocyjnych. 

   Na koniec ustalono kolejny termin spotkania.

1

2