Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

      

koronawirus

banner poradni segregacji

baner1

Ogłosił otwarty konkurs ofert na 2019 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Najbliższy termin składania ofert mija 31 stycznia 2019 r.

I. Rodzaje zadań objętych konkursem ofert

1. Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego.

2. Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci.

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi:1 100 000 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.Dotacje na realizację zadania publicznego przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawach:o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o finansach publicznych; w aktach wykonawczych do nich; w zarządzeniu Szefa Urzędu z dnia 3 grudnia 2018 r.w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanychz kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennegooraz w niniejszym ogłoszeniu.

3. Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie bezpośrednich kosztów realizacji zadania.

4. Oferta może dotyczyć wyłącznie jednego przedsięwzięcia z zakresu zadań wymienionych w punkcie I niniejszego ogłoszenia.

5. Dotacja nie może zostać przyznana na:

* część ceny towaru/usługi będącą podatkiem od towarów i usług, jeśli oferent jest podatnikiem podatku od towarów i usług;

* zadanie już zrealizowane;

* spłatę zaległych zobowiązań;

* bieżące koszty funkcjonowania niezwiązane z realizacją zadania (np. czynsz, energia elektryczna, telefon);

* koszty powoływania i funkcjonowania oddziałów, klubów lub innych jednostek;

* wynagrodzenia z tytułu umów o pracę;

* koszty zakupu środków trwałych;

* koszty przejazdów i posiedzeń organów statutowych organizacji;

* wycieczki;

* koszty obsługi wojewódzkich i powiatowych rad kombatanckich;

* koszty współczesnych pochówków i nagrobków;

* wybicie wewnątrzorganizacyjnych odznak, medali itp.

6. Oferty należy składać zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty wzorami odpowiednimi dla danego rodzaju podmiotu wnioskującego o dotację.

7. Podmiot składający ofertę dotyczącą: medalu, sztandaru, pomnika lub tablicy, załącza odpowiednio: projekt medalu, projekt sztandaru, projekt wykonawczy obiektu (pomnika, tablicy itd.) wraz z opinią Instytutu Pamięci Narodowej i pisemną zgodą dysponenta terenu.

8. Kopie wymaganych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań majątkowych.

9. Szef Urzędu zastrzega sobie prawo do udzielenia dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej.

III. Terminy i warunki realizacji zadań

1. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania w roku 2019.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta między Urzędem a oferentami wybranymi w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert.

IV. Terminy składania ofert

1. Wyznacza się następujące terminy składania ofert:

* do 31 stycznia 2019 r.;
* do 26 kwietnia 2019 r.;
* do 6 września 2019 r.

Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

2. Oferta winna zostać dostarczona bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub przesłana za pośrednictwem poczty w terminie określonym w otwartym konkursie ofert .

V. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Szef Urzędu rozpatruje ofertę w ciągu 60 dni od upływu terminu składania ofert.

2. W odniesieniu do ofert, które wpłyną do Urzędu co najmniej na 15 dni przed upływem terminu składania ofert, Urząd może wezwać oferenta do uzupełnienia w wyznaczonym terminie oferty niespełniającej wymogów formalnych, tj. oferty, na której brakuje wymaganych podpisów, lub: zawierającej oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe, wypełnionej nieczytelnie.

3.Szef Urzędu dokona wyboru oferty po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, kierując się: oceną zgodności zadania z odpowiednim zakresem określonym w ogłoszeniu; oceną stopnia realizacji celu zadania; oceną możliwości realizacji zadania oraz kalkulacji kosztów jego realizacji przez podmiot wnioskujący o dotację; ogólną wysokością pozostających w jego dyspozycji środków publicznych objętych konkursem, a także innymi kryteriami wymienionymi w ustawieo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.

5. Otwarty konkurs ofert kończy się po upływie ostatniego terminu składania ofert przewidzianego w niniejszym ogłoszeniu lub po wyczerpaniu środków finansowych.

6. Odrzuceniu podlega:

1. pismo niestanowiące oferty w rozumieniu przepisów ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności złożone bez zachowania formy określonej przepisami rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań(Dz. U. poz. 1300);
2. oferta złożona przez nieuprawniony podmiot;
3. oferta niespełniająca wymogów formalnych i nieuzupełniona w wymaganym terminie lub niepodlegająca uzupełnieniu;
4. oferta złożona na termin konkursowy niepozwalający na jej rozpatrzenie przed datą realizacji zadania;
5. oferta złożona po terminie składania ofert;
6. oferta obejmująca więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie I niniejszego ogłoszenia;
7. oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta lub realizowane w zakresie działalności gospodarczej w przypadku organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

VI. Warunki zawarcia umowy

1. W przypadku gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej, oferent zobowiązany jest do złożenia aktualizacji kosztorysu.

2. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym przyznano dotację, do umowy załączają:

1. aktualny wyciąg lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – składany oddzielnie do każdej umowy, tj. zgodny ze stanem faktycznym i             prawnym,wydany najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem terminu, na który składana jest oferta;
2. aktualny statut.

3. Osoby prawne i jednostki organizacyjne wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym przyznano dotację, do umowy załączają:

1. zaświadczenie o osobowości prawnej;
2. upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii i zaciągania zobowiązań finansowych wydawane przez Kurię Metropolitalną lub w przypadku innego oferenta inne stosowne upoważnienie do reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych.

4. Nieprzedłożenie ww. dokumentów oraz zaktualizowanego kosztorysu lub przedłożenie kosztorysu niegwarantującego pełnego sfinansowania zadania skutkuje nieprzekazaniem przyznanych środków dotacji.

Zarządzenie Szefa Urzędu z dnia 3 grudnia 2018 r.w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego, dodatkowe informacje oraz wszystkie niezbędne wzory i formularze dokumentów dotyczące konkursu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu:http://www.kombatanci.gov.pl/