Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

odsniezanie

Utrzymanie zimowe
dróg i chodników

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                               turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

eaktywnirazem b

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
9288434

 

         dadatek oslonowy                odpady1                 ceeb                modernizacja roku

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) została ustanowiona przez Sejm ustawą z 28 października 2020. Prowadzi ją Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Powstała, by zbierać informacje dotyczące źródeł ogrzewania budynków – dane te mają pomóc w wymianie pieców i w walce ze smogiem.
W praktyce wiąże się ona z tym, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację, w której wskaże, czym ogrzewa swój dom.

Deklaracje można składać na dwa sposoby: przez internet lub w formie papierowej. Złożenie dokumentu w formie elektronicznej to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Można to zrobić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
CEEB: https://zone.gunb.gov.pl/. Deklarację można również pobrać, a następnie złożyć
w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec.

Czas na złożenie deklaracji to 12 miesięcy dla istniejących źródeł ogrzewania, liczone od 1 lipca. W przypadku nowych źródeł - termin wynosi 14 dni od ich pierwszego uruchomienia.

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję „czynnego żalu”.
W związku z powyższym za niezłożenie deklaracji w terminie przewidziano karę grzywny, jednakże nie będzie ona naliczana automatycznie. W praktyce oznacza to, że jeśli deklaracja wpłynie po terminie, aczkolwiek nastąpi to zanim wójt/burmistrz/prezydent miasta "poweźmie
o tym informację", możemy uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje do urzędu
w ramach czynnego żalu.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku musi złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw.
Więcej szczegółowych informacji na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) znaleźć można w zamieszczonych poniżej materiałach oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego - dostępnej pod adresem

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Dodatkowe materiały:

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A - przykład wypełnionej deklaracji

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B 

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B - przykład wypełnionej deklaracji (.pdf)

Instrukcja składania deklaracji dotyczącej źródła/źródeł ciepła i spalania paliw
  w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych w formie elektronicznej.

Broszura informacja nr 1

Broszura informacyjna nr 2

Broszura informacyjna nr 3

Broszura informacyjna nr 4

• Instrukcja wideo na platformie YouTube – „Jak złożyć deklarację – formularz A on-line”

https://www.youtube.com/watch?v=uSjgl75ysGw