Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

odsniezanie

Utrzymanie zimowe
dróg i chodników

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                       turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

razem b

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
10408911

      

          dodatek węglowy1  dadatek oslonowy  odpady1  ceeb  images

     Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje, że z dniem 28 lutego 2021 r. weszło w życie rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 na podstawie, którego ogłasza się nabór wniosków na dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż.

     Dotację może otrzymać przedsiębiorca:

  1. który na dzień 30 listopada 2020 r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, poniższymi kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z,
  2. który na dzień 30 listopada 2020 r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, poniższymi kodami: 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dn. 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z,  93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z;
  3. którego przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.;
  4. który na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, nie miał zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień
    30 listopada 2020 r. oraz na dzień złożenia wniosku.

     Dotacja może być udzielona:

  • Dwukrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność oznaczoną PKD w punkcie 1,
  • Trzykrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność oznaczoną PKD w punkcie 2.

     W przypadku udzielenia mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy dotacji na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, liczbę ww. dotacji pomniejsza się o jeden.

     Uwaga! Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc się ubiegać podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy oraz dotację na podstawie art. 15zze4 ustawy.

     Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

     Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

     Wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane do dnia 31 maja 2021 r.

     Zasady uzyskania w/w wsparcia dostępne są na stronie internetowej urzędu: http://zgorzelec.praca.gov.pl w zakładce „Dla Pracodawców i Przedsiębiorców – Tarcza antykryzysowa COVID-19"