Schriftgröße:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

odsniezanie

Utrzymanie zimowe
dróg i chodników

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                               turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

eaktywnirazem b

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Beitragsaufrufe
9288466

 

         dadatek oslonowy                odpady1                 ceeb                modernizacja roku

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) została ustanowiona przez Sejm ustawą z 28 października 2020. Prowadzi ją Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Powstała, by zbierać informacje dotyczące źródeł ogrzewania budynków – dane te mają pomóc w wymianie pieców i w walce ze smogiem.
W praktyce wiąże się ona z tym, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację, w której wskaże, czym ogrzewa swój dom.

Deklaracje można składać na dwa sposoby: przez internet lub w formie papierowej. Złożenie dokumentu w formie elektronicznej to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Można to zrobić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
CEEB: https://zone.gunb.gov.pl/. Deklarację można również pobrać, a następnie złożyć
w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec.

Czas na złożenie deklaracji to 12 miesięcy dla istniejących źródeł ogrzewania, liczone od 1 lipca. W przypadku nowych źródeł - termin wynosi 14 dni od ich pierwszego uruchomienia.

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję „czynnego żalu”.
W związku z powyższym za niezłożenie deklaracji w terminie przewidziano karę grzywny, jednakże nie będzie ona naliczana automatycznie. W praktyce oznacza to, że jeśli deklaracja wpłynie po terminie, aczkolwiek nastąpi to zanim wójt/burmistrz/prezydent miasta "poweźmie
o tym informację", możemy uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje do urzędu
w ramach czynnego żalu.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku musi złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw.
Więcej szczegółowych informacji na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) znaleźć można w zamieszczonych poniżej materiałach oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego - dostępnej pod adresem

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Dodatkowe materiały:

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A - przykład wypełnionej deklaracji

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B 

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B - przykład wypełnionej deklaracji (.pdf)

Instrukcja składania deklaracji dotyczącej źródła/źródeł ciepła i spalania paliw
  w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych w formie elektronicznej.

Broszura informacja nr 1

Broszura informacyjna nr 2

Broszura informacyjna nr 3

Broszura informacyjna nr 4

• Instrukcja wideo na platformie YouTube – „Jak złożyć deklarację – formularz A on-line”

https://www.youtube.com/watch?v=uSjgl75ysGw